علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

جیمز وب در حال نشان دادن کهکشان جدیدی در اعماق کیهان اولیه است

جیمز وب در حال نشان دادن کهکشان جدیدی در اعماق کیهان اولیه استبه گفته دانشمندان جیمز وب اکنون کهکشان...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

جیمز وب در حال نشان دادن کهکشان جدیدی در اعماق کیهان اولیه است

جیمز وب در حال نشان دادن کهکشان جدیدی در اعماق کیهان اولیه استبه گفته دانشمندان جیمز وب اکنون کهکشان...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

جیمز وب در حال نشان دادن کهکشان جدیدی در اعماق کیهان اولیه است

جیمز وب در حال نشان دادن کهکشان جدیدی در اعماق کیهان اولیه استبه گفته دانشمندان جیمز وب اکنون کهکشان...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

جیمز وب در حال نشان دادن کهکشان جدیدی در اعماق کیهان اولیه است

جیمز وب در حال نشان دادن کهکشان جدیدی در اعماق کیهان اولیه استبه گفته دانشمندان جیمز وب اکنون کهکشان...

ادامه مطلب